onsdag, september 21, 2022

Nye opplagstall - historien fortsetter

 Det kom nye opplagstall for aviser i går. Det er ikke så enkelt som før da vi bare hadde papir å forholde oss til. Nå er det digital, papir og komplett i ulike kombinasjoner. Jeg har forsøkt å isolere det rene papiropplaget så godt det går på mitt eget regneark som går tilbake til 1983. Jeg har krysset av på sammenliknbare titler, dvs aviser som har vært med hele veien. Vi ser at den gamle historien fortsetter for papiravisene. Den har jo vært mer seiglivet enn jeg har trodd, men trenden fortsetter jo.  Denne kurven har en sterk trendkorrelasjon på 0,994.  Den forklarer med andre ord 98% av variasjonen i kurven.  Og selv om vi kan ane en "long tail" her - så sier tallene sitt. 

Og kanskje er den ekstreme situasjonen vi er i nå med sterkt økende papirpriser, strømpriser og drivstoffpriser det som kan få det til å bikke over for enkelte titler. Vi ser vel for oss at man drar inn på antall publiseringsdager fortsatt. Slik min beregning er har avisene tapt over 60% av opplaget siden mitt basis år 1983, og nesten 70% fra toppåret i jubelåret 1994 - da vi hadde OL på Lillehammer. 

 Selv om det er mye kos med papiravis og kaffekoppen så er dette en æra som trist nok går mot slutten. Det er jo heller ikke særlig bærekraftig rent miljømessig.Mediebedriftene skriver jo i sin pressemelding at opplagsveksten avtar.    Og som Mediebedriftene selv sier så går vi nok en gang mer usikre tider i møte.


Det går godt an å leve med en digital avis.  Jeg synes avisene har kommet langt i å redefinere sine formater og gi gode historier som kan leses på mobil eller nettbrett.  Det er iallfall en ikke reversibel utvikling.  Og redaktørstyrte medier som kan formidle fakta og god debatt har vi godt bruk for.  Men jeg må innrømme at det kan bli litt for mye av det gode - eller rett sagt det onde - i dagens nyhetsbilde. Det er sjelden at jeg har følt en viss frykt for fremtiden, men det kommer nærmere nå. 


torsdag, september 08, 2022

Mitt liv som spåmann

 I 2009 skrev jeg en lang artikkel i tidsskriftet Praktisk Økonomi og Finans. På slutten av artikkelen kom jeg med noen spådommer om utviklingen fremover.  Har det slått til?

Her er spådommene:

2009: Avisene vil fortsatt tape i opplag -noe som vil føre til at flere aviser vil komme ut færre dager i uken.

2022:  Papiravisenes opplag har sunket drastisk.  Opplagsbegrepet er også forandret slik at det ikke lenger er like relevant å sammenlikne bare papiropplaget. Og mange aviser har gått ned i frekvens de siste årene.  I følge Sigurd Høsts rapport fra Avisåret 2018 var det for eksempel en nedgang fra 56 seksdagers aviser i 2012 til 46 i 2018.  

Papiropplagets utvikling siden 1983 taler sitt tydelige språk: (kilde: MBL)


Og om vi legger en trendkurve oppå opplagskurven ser vi at den passer veldig godt.  Trendkurven har en forklaringsgrad på 98%.   Da ser vi at det ikke kan være så veldig lenge igjen for papiropplaget, men det er nok mer seiglivet enn jeg har trodd tidligere.  Men økte papirkostnader og distribusjonskostnader + strømprisen kan vel gjøre sitt.  En ren trendforlengelse sier stopp innen 2026. 

2009: Nettsatsingene vil øke og det vil være økt grad av brukermedvirkning på de webstedene som er mest populære

2022:  Alle aviser har nå en digital strategi.  Amedia har for eksempel vært i front og har bygget opp en solid virksomhet for lokale aviser.   Og VG er Norges største medium.  Suksessen med Finn viser digital styrke. Og avisenes kommentarfelter og diskusjoner går høyt og har bidratt til mye mer debatt - om ikke alltid like saklig.  Sosiale medier spiller i stor grad inn på avisene også. 


2009: Lokalavisene vil være de flinkeste til å tilpasse seg den endrede situasjonen fordi de allerede i dag har et så godt grep på publikum ved å være relevante leverandører av lokal informasjon.

2022:  Her har nok konkurransen fra de mer ressurssterke avisene (VG og Dagbladet) også hatt en innflytelse på den lokale avissituasjonen (gjennom en geografisk tilpassing), men vi ser fra våre undersøkelser at de lokale nettavisene er der publikum går først for den rene lokale informasjonen. 

2009: Flere nummer to aviser blir nedlagt eller innfusjonert i andre aviser.

2022:  Bildet er ikke helt oversiktlig her.  Men for eksempel både Moss Dagblad,  Demokraten, Fremtiden og Rogalands Avis som tidligere var nummer to aviser for seg selv er nå underbruk av Dagsavisen, og med en mix av sentralt og lokalt materiale i en mindre lokal redaksjon.  Ellers ser vi at flere selvstendige mindre aviser er blitt kjøpt opp eller konsolidert i de større konsernene.  Konsentrasjonen er meget stor. Bare Amedia har 89 lokalaviser, Nettaviser, Nationen og 11 lokale nettsteder.


2009: Elektroniske leseplater, som det allerede er kommet noen av for bøker, vil også komme for aviser, og kan ta markedsandeler, samtidig som det kan spare avisene for massive beløp uten at det går ut over journalistikken.

2022:  Jeg skrev dette året for Ipad ble lansert, men den har jo ikke blitt noen braksuksess som leseplattform i det store formatet (jeg bruker den selv meget aktivt).  Men det er mobilen med smarttelefonens utvikling som har blitt det sentrale leseformatet.   Og det er utviklet flere fortellingsformater som er interessante, med god journalistikk i kombinasjon med video.  Og så har vi også fått podcasten som en del av det store mediebildet.

Jeg synes selv at jeg ikke har vært helt på jordet i mine spådommer.  Men det er nyanser her som har kommet til underveis som jeg ikke har fanget opp fullt og helt.  Men hovedbildet ser ut til å stemme ganske godt.
mandag, august 22, 2022

Høy tillit til institusjoner i Norge - Tillitsbarometeret 2022

 Takk og pris for at vi lever i et land hvor vi har høy tillit til hverandre.  Under Arendalsuka sist uke presenterte Harald Stanghelle og Thore Gaard Olaussen fra Respons Analyse Tillitsbarometeret, som de har holdt på med i fem år.

Det viser at vi har høy tillit til institusjoner - og spesielt frivillige organisasjoner som nær 9 av 10 har tillit til.  

Så kommer ikke mediene så galt ut heller.  64% har høy tillit til mediene, og det er det høyeste som er målt.  Og heldigvis er det bare 13% som har høy tillit til sosiale medier, men som vi vet er det stor forskjell i aldersgruppene her.

Stortinget gikk på en fortjent smell, men som stortingspresidenten sa beviser det bare at demokratiet fungerer. 
Vi ser også nedenfor at mediene spiller en vesentlig rolle for at demokratiet skal fungere med et tall på hele 81%.  Og selvklart ligger Storting og Regjering høyt her.  Men vi ser også at over 30% mener at sosiale medier er viktig for demokratiet. mandag, august 08, 2022

Fra Boomers til Gen Z - preferanser for lokale nyheter

 Du har sikkert lest det før.  Det finnes en populær inndeling av "generasjoner" som brukes i populærefremstillinger av ulike data.  La oss se på hva undersøkelser fra 2017 (august) og 2022 (juni) forteller oss om utviklingen av preferanser for lokale nyheter:  (Tallene i parentes  er fødselsår). 


For de eldste var papiravisen den sentrale kilde og vi ser at det også gjelder for Boomers generasjonen. Men fra og med Gen X var det de digitale lokale mediene som gjaldt.  (OBS: Tallene fra Gen Z hadde et lite utvalg i 2017 - derfor er tallene mindre pålitelige for denne gruppen).  Men totalt sett ser vi at papiravisen og de digitale mediene er nesten likt, og sosiale medier spiller ikke allverden rolle. 

Flytter vi oss til 2022 er bildet forandret - og husk dette er bare på fem år:
Vi ser at papiravisen fremdeles er litt over for de aller eldste, men at de digitale mediene dominerer for samtlige andre grupper.   Men vi ser også at sosiale medier ligger på 20%-nivå for Gen Z, dvs de som er født i 1997 eller senere.  

Uansett hvordan vi snur og vender på disse sifrene over tid ser vi at det er den digitale verden som gjelder.  Men vi vet jo at det økonomiske bildet ser annerledes ut.  Det er en utfordring at avisøkonomien fremdeles er ganske så avhengig av papirinntektene, i en tid der kostnadsøkningene er påtagelige og sannsynligvis fremkaller mer drastiske omstillingstiltak.    Selv har jeg trodd på sterkere omstilling i mange år - og har tatt feil.   Papiravisene har vært og er seiglivede, men det spørs om ikke pristtigningene på papir og distribusjon nå presser på en full digital omstilling sterkere. 


søndag, august 07, 2022

De yngste er mer skeptiske til pressens uavhengighet

 I markedsundersøkelsen fra juni i år hadde vi med to spørsmål om pressens uavhengighet.  Det ene spørsmålet gikk på hvor viktig det er med en fri og uavhengig presse, og det andre på i hvilken grad man oppfatter pressen å være fri og uavhengig.

Jeg delte datagrunnlaget inn etter alder - der jeg tok for meg gruppen 18-24 år og 25 til 30 år, og sammenlikner disse med "resten" av datagrunnlaget.   

Ut av et representativt utvalg på 1018 svar var det litt over 100 svar i hver av undergruppene.  Jeg sjekket for åpenbare skjevheter på kjønn og region i Norge, men fikk ingen skjevheter bekreftet.   Så jeg tror at undergruppene er ganske representative etter alder, men allikevel skal vi ikke dra det for langt. 

Imidlertid er resultatene slik at det er verd å stoppe opp et øyeblikk.  Se bare her:Mens det på landsbasis er 65% som mener at det er svært viktig at vi har en fri og uavhengig presse, er svaret blant de yngste bare 38%, og 45% blant dem som er litt eldre.  Hvorfor er det slik?   Er det slik at oppfatningen av redaktørstyrte medier er blitt "forurenset" av andre kilder - som sosiale medier?  Man kan jammen lure.

Og det blir ikke stort bedre når vi ser på oppfatningen av pressens uavhengighet.


Om vi her slår sammen verdiene 4 og 5 på skalaen for uavhengighet ser vi at det blant de yngste er 35% som mener at pressen er fri og uavhengig, mens det i befolkningen som helhet er 55%.  Blant de yngste er det bare 5% (verdi 5 på skalaen fra 1 til 5)  som mener at pressen er fri og uavhengig, mens det i befolkningen over 30 år er 22% som mener dette. 

Etter min mening må vi ta innflytelsen fra sosiale medier mer på alvor enn vi har gjort.   I en situasjon er alle kan publisere alt på nettet er betydningen av kildekritikken veldig stor.   Det er urovekkende at en så stor andel av de yngste har sosiale medier som sin viktigste nyhetskilde både generelt og lokalt.


 Vi ser at blant 18-24 åringene er det hele 37% som har sosiale medier som sin viktigste nyhetskilde.  Det er bare litt mindre enn de redaktørstyrte mediene (44%).  I befolkningen totalt sett er det bare 11% som har sosiale medier som sin viktigste nyhetskilde.Bildet ser noe bedre ut på det lokale planet, men selv her ser vi at det er nesten en fjerdedel av de yngste som har sosiale medier som sin viktigste kilde.   

Mediebedriftenes Landsforening setter heldigvis problematikken på dagsorden gjennom sine tiltak i det som kalles Mediekompasset.    Men det spørs om det er nok.   Konspirasjonsteorier og desinformasjon finnes i rikt monn.  Det er viktig å "oppdra ungdommen" til forståelse av pressens uavhengighet.  Det finnes utallige eksempler på pressens betydning.   Et slående eksempel her fra Bergen var da BT avslørte at Bergen Engines var på vei over på russiske hender.  Uten BTs engasjement her kunne dette gått under radaren.  

Vi må kjempe for pressens frie og uavhengige stilling - hver dag.   Det er dessverre nok av eksempler rundt oss fra andre land der den frie pressens stilling er i sterk endring.  Og med strømkrise, rentehøyning og klimakrise i den daglige nyhetsdekningen trenger vi god debatt og uavhengige kilder. 


tirsdag, juli 26, 2022

Lille speil på veggen der: Hvem er lykkeligst i landet her?

 I de siste  undersøkelsene har vi fått med oss et spørsmål om opplevd livskvalitet.  En av mine gode kolleger, professor Stig Berge Matthiesen tipset meg om den enkle skalaen SWLS - Satisfaction With Life Scale, som ble utviklet av Diener et al i 1985 og som Pavot & Diener (1993) har gjort mye arbeid på.  Den finnes også i norsk versjon.  Den består av fem enkeltspørsmål som samlet sett da blir et begrep på livskvalitet.  

Den grupperes i seks nivåer som vist på diagrammet nedenfor.  


For 2022 ser vi at 12% er svært tilfreds og 24% tilfreds med livskvaliteten.  En tredjedel er litt tilfreds, og 5 % har det verst.   


 La oss se på resultatene for 2021 og 2022 litt forenklet. Mens 24% oppga både lavt og høyt nivå av livskvalitet i 2021 - så hadde nivået endret seg til 2022 der 17% oppga lav livskvalitet og 36% høy livskvalitet.

De spørsmålene som inngår i denne skalaen er disse:


Nå skal jeg ikke gå videre inn i teoretiske diskusjoner rundt denne skalaen, men vi skal se på hvordan den slår ut.  Jeg har bearbeidet skalaen litt og har gruppert svarene i tre nivåer for enkelhets skyld:  Lav livskvalitet, middels livskvalitet og høy livskvalitet.   Jeg har testet skalaen med statistiske mål for reliabilitet og den ligger der den skal. 

Men la oss også se litt på i hvilken grad pandemien slo inn i hverdagslivet.   Den følgende figuren viser 
dette:

I 2020 hadde ikke pandemiens virkning slått så veldig inn da undersøkelsen ble gjennomført (april 2020).  Men vi ser at pandemivirkningene var sterke i 2021.  Vi ser også at for 2022 er det en retur mot normale forhold om vi kan si det slik.    Det kan være viktig å ha dette med seg når vi skal se nærmere på begrepet livskvalitet.

Her ser vi nivåene av livskvalitet slik det er i undersøkelsen for 2022:   De eldste har det best.
Vi ser at halvparten av oss - 48% - har middels livskvalitet.  36% oppgir å ha høy livskvalitet og så er det 16% som har lavt nivå.   Menn har det litt bedre enn kvinner, og etter alder ser vi at det er de yngste og de eldste som har høyest livskvalitet.   Bare 9% av de eldste har lav livskvalitet, men i gruppen 40-49 år er det hele 26% som oppgir å ha lav livskvalitet.  Her er det flere forhold som spiller inn. 

Vi kan få en viss indikasjon ved å se på tallene etter familiestatus:Her ser vi at det er gruppen Voksen Familie som har høyest andel med lav livskvalitet.  Dette har nok sammenheng med økonomi og andre stressfaktorer.  Denne gruppen består av familier med litt større barn - tenk kravstore tenåringer - og vi ser også at andelen er høy i Tomt Rede.  Her "henger" kanskje gjeldsbyrden igjen. 

Enda klarere blir bildet når vi ser på husholdningens økonomi:

Da ser vi at hele 30% av dem med husholdningsinntekt lavere enn 300.000 pr år har lavt nivå av livskvalitet.  Ganske selvfølgelig egentlig når man tar i betraktning det det koster å leve i dag.  Har man mer enn 700000 i husholdningsinntekt er det bare 11% som oppgir et lavt nivå av livskvalitet. 

Og bildet blir enda tydeligere om vi kobler sammen med nivå av økonomisk bekymring:
Har man et lavt nivå av økonomiske bekymringer er det bare 6% som oppgir at de har lav livskvalitet. Og har man høy bekymring for økonomien er det 29% som oppgir at de har lav livskvalitet.

Og endelig ser vi at det har betydning hvilken sivilstatus man har.  

Det er en vesensforskjell å være gift eller skilt som vi ser.  Over 30% av de skilte har lav livskvalitet, mens bare 9% av de gifte oppgir å ha lav livskvalitet.  (I dette diagrammet har jeg utelatt noen kategorier pga små tall). 

 Vi ser at det er alder og økonomi som er viktigste forhold for livskvalitet.  Og de to henger jo også sammen til en viss grad.  Man kan jo tenke seg at i dag kan det være trangt for enkelte familier og dermed går det ut over livskvaliteten.  

Det har heller ingen betydning hvor i landet man bor.  De som bor i Oslo har det ikke noe bedre enn dem som bor i NordNorge.  

søndag, juli 24, 2022

Mer enn en tredjedel er bekymret for egen økonomi

 I disse tider med et mangfold av usikkerheter tok vi også med et spørsmål om bekymring rundt egen økonomi.  Med rekordhøye strøm og bensinpriser, økende matvarepriser og flere rentehopp i vente er det vel bare å tenke seg at bekymringene om egen økonomi er til stede.  Som sagt ble undersøkelsen gjennomført i juni i år med et landsrepresentativt utvalg (N=1018).

Finans Norge presenterte rett før sommeren (mai) sitt forventningsbarometer som fanger opp publikums forventninger til egen økonomi. Og til tross for høykonjunktur og lav ledighet så har forventningene stupt.

Kilde: Finans Norge.

Som du ser av diagrammet har det vært to dipper på rappen - pandemien og nå den siste med strømpris etc.   Vi som har levd en stund kjenner igjen flere av krisene bakover, som bankkrisen tidlig på 90-tallet og finanskrisen i 2008/9.   Men nå altså en "urokrise". 

Vi har målt dette på en skala fra 1 til , hvor 1 = svært lite bekymret og 5 = svært bekymret. Så er tallverdiene 1 og 2 slått sammen til Lite, 3 =  Middels og 4 og 5 er Svært bekymret.

Basert på kjønn og alder får vi følgende diagram:Vi ser at 35% - litt over en tredjedel - er svært bekymret for utviklingen i egen økonomi. Vi ser at det er aldersgruppen 40-49 som er mest bekymret med 42% og  60+ minst bekymret med 27%.

Kanskje er det bedre å se disse tallene gjennom linsen for livssituasjon.  YouGov har en inndeling i sosiodemografisk gruppe som har følgende definisjon:

Og kjører vi data etter denne inndelingen får vi følgende resultat:


Som vi  ser av diagrammet er det ro i sjelen hos pensjonistene. Nesten 50% har ingen bekymringer med økonomien.  Mens derimot gruppen voksen familie, som man kan tenke seg er familier med tenåringsbarn og som sikkert også har høy gjeldsgrad, har et nivå på 41% som er svært bekymret.  Jeg synes det er et uttrykk for en sårbarhet at mer enn en tredjedel har økonomiske bekymringer.  vi ser også at gruppen Før Familie - som er eneboende uten barn, kanskje studenter, er på et ganske høyt nivå.